Lerfontæne til Risdyrkning/ Clay Fountain for Rice CultivationLise Seier Petersen: Lerfontæne til Risdyrkning, 2028. Diameter 135 cm. Clay Keramikmuseum. Eget foto.


Fontænen indgik i ATRIUM's * udstilling på CLAY Keramikmuseum Danmark fra okt. 2018 til april 2019. Den har en diameter på ca. 135 cm. og er fremstillet i fiberbeton som fyldes med flydende pibeler. En luftpumpe sørger for ”småplutren” og ilt. Vilde ris såes i leret, og i løbet af nogle dage, spirer risene.

Opdelingen af fontænen tegner et kryds. Det er tænkt som en reference til den akse i rummets grundplan, fontænen står i.

Værket tager afsæt i udstillingsfællesskabets navn – ATRIUM – og i det klassiske romerske atrium, hvor fontænen er central. Vandet samler rummet ved at sprede lyd og kølighed.
Fontænen refererer til behov øverst i behovspyramiden.
Risene refererer derimod til basale behov nederst i pyramiden.

Fontænen som objekt kategoriseres traditionelt som billedkunst, hvorimod beholdere til planter kategoriseres som kunsthåndværk og dyrkning af ris som agerbrug. På metaniveau opstår herved et clash mellem kategoriernes relation.

Fontænen blev fremstillet på Statens Værksteder for Kunst i sommeren 2018. Helene Johanne Christensen skrev en artikel om fontænen. (Den kan læses her)

Produktionen er støttet af Statens Kunstfond, Udvalget for Kunsthåndværk og Design, der efterfølgende også præmierede værket. Udvalgets begrundelse for præmieringen kan læses her.

 


The fountain was part of ATRIUM’s * exhibition at CLAY – Museum of Ceramic Art Denmark from October 2018 to April 2019. It is 135 cm in diameter and is made of fibre-reinforced concrete filled with liquid pipe clay. An air pump provides for the ‘simmer’ effect and oxygen. Wild rice is sown in the clay and, within a few days, sprouts.

The division of the fountain forms a cross. It is intended as a reference to the axis in the ground plan, in the centre of which the fountain stands.

The work is based on the name of the exhibition community - ATRIUM - and on the classical Roman atrium, in which the fountain is key. The water consolidates the space by spreading sound and coolness.
The fountain refers to needs at the top of the hierarchy of needs. Conversely, the rice refers to basic needs at the bottom of the hierarchy.

The fountain as an object is traditionally categorised as visual art, whereas containers for plants are categorised as arts and crafts, and the cultivation of rice as agriculture. At the meta level, this creates a clash between the interrelationships of the categories.

The fountain was made at the Danish Art Workshops (DAW) in the summer of 2018. Helene Johanne Christensen wrote an article about the fountain. (You can read the article here)

The production was funded by the Danish Arts Foundation, Committee for Arts and Crafts and Design, which later also awarded the work a prize.

* ATRIUM genfortolkede plantekrukken i perioden 2016-19

 

* ATRIUM reinterpreted the plant pot between 2016 and 2019

arkiv og kontakt
archives and contact